Jaka jest liczba ludności Rosji? Na zdjęciu para Rosjan z flagami.

Jaka jest liczba ludności Rosji?

Rosja to państwo o bogatej historii i złożonej sytuacji demograficznej. Liczba ludności tego ogromnego kraju zmieniała się na przestrzeni wieków pod wpływem wielu czynników. Aby zrozumieć obecny stan populacji Rosji, należy przyjrzeć się bliżej kluczowym momentom w jej rozwoju demograficznym.

Wstęp do demografii Rosji

Rosja jest największym państwem świata pod względem powierzchni. Jej olbrzymie położenie geograficzne od zawsze wpływało na rozmieszczenie ludności. Większość Rosjan żyje w europejskiej części kraju, podczas gdy azjatycka część, zwłaszcza Daleki Wschód, jest słabo zaludniona. Kluczowe wydarzenia historyczne, jak rewolucja i upadek ZSRR, wojny czy zmiany ustrojowe, miały ogromny wpływ na liczebność i strukturę populacji.

Historia populacji Rosji

W okresie istnienia Związku Radzieckiego populacja Rosji systematycznie rosła. Zakrojona na szeroką skalę industrializacja i migracje ze wsi do miast spowodowały wzrost z 77 mln w 1926 roku do ponad 100 mln w 1950 r. Duży przyrost naturalny utrzymywał się aż do końca lat 80. XX wieku.

Upadek ZSRR w 1991 r. wywołał poważny kryzys demograficzny w Rosji. Liczba urodzeń spadła, a umieralność gwałtownie wzrosła. W połączeniu z emigracją spowodowało to spadek liczby ludności z 148,5 mln w 1991 r. do 142 mln w 2009 r. Od 2010 r. populacja zaczęła powoli rosnąć dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej i wzrostowi dzietności.

Aktualna liczba ludności Rosji

Według danych Federalnej Służby Statystycznej Rosji (Rosstat) z 1 stycznia 2023 r. liczba ludności Rosji wynosi 146,1 mln. Jest to szósty co do wielkości kraj na świecie pod względem populacji. Gęstość zaludnienia wynosi 8,4 os./km2.

W strukturze płci przeważają kobiety, które stanowią 54% populacji. Mediana wieku wynosi ok. 40 lat. Niepokojący jest wysoki odsetek osób starszych – ok. 25% społeczeństwa jest w wieku emerytalnym 60+/65+. Rosja boryka się ze starzeniem się społeczeństwa, podobnie jak wiele rozwiniętych państw.

Przyczyny zmian w populacji Rosji

Migracje odgrywają istotną rolę w kształtowaniu populacji Rosji. Kraj ten przyciąga wielu migrantów zarobkowych z byłych republik radzieckich, szczególnie z Azji Środkowej. Jednak odpływ ludności rosyjskiej za granicę również jest znaczny. Saldo migracji w ostatnich latach dodatnie, co wpływa na wzrost liczby ludności.

Od 2010 r. obserwowany jest niewielki wzrost dzietności, choć wciąż poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Niestety Rosja nadal zmaga się z wysoką umieralnością z powodu chorób cywilizacyjnych i niskiej długości życia mężczyzn. Jest to poważny problem demograficzny.

Przyszłość demograficzna Rosji

Według prognoz Rosstatu populacja Rosji będzie się nieznacznie zwiększać do 2035 r., po czym zacznie spadać. Przewiduje się, że w 2050 r. będzie liczyć ok. 137 mln osób, a w 2100 r. ok. 129 mln. Proces starzenia się ludności będzie postępował.

Aby zapobiec niekorzystnym trendom, Rosja musi prowadzić aktywną politykę prorodzinną, poprawić opiekę zdrowotną i podnosić jakość życia obywateli. Ważna jest też otwarta polityka migracyjna, aby przyciągać migrantów i łagodzić skutki starzenia się społeczeństwa. Odpowiednie reformy mogą pomóc zatrzymać spadek liczby ludności w perspektywie długoterminowej.

Zostaw komentarz